Revista Românească pentru Educație MultidimensionalăJURNAL INDEXAT ÎN: Web of Sciences (WOS); EBSCO; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheckIstoric:


Primul număr al jurnalului Revista Românească pentru Educație Multidimensională a fost publicat în anul 2009. Între anii 2009 și 2013, jurnalul a publicat 3 numere pe an, între 2014-2017, câte 2 numere pe an și numere suplimentare, în anul 2018 a publicat 2 numere pe an și numere suplimentare, iar începând cu anul 2019 își propune să publice câte 6 numere pe an și numere suplimentare.

Începând cu anul 2018, jurnalul este indexat ISI Clarivate Analytics (fost Thomson Reuters).


Descriere:


Revista Românească pentru Educație Multidimensională (RREM) are ca scop promovarea excelenței academice în educația științifică, ca parte a științelor sociale. Jurnalul se adresează comunității academice din întreaga lume, în special exprimându-și deschiderea pentru promovarea tinerilor cercetători. Revista are o orientare multidisciplinară, fiind orientată către lucrări care prezintă o dimensiune educațională specială în următoarele domenii ale științelor sociale și umaniste: pedagogia și știința educației, educație culturală și multiculturală, pedagogia socială, metode de predare, formarea și formarea adulților, teoriile educației.

Toate aceste domenii de cercetare se interconectează în jurul deschiderilor educaționale a temelor de cercetare prezentate. Un articol propus pentru această revistă poate fi un document filosofic, social, de referință în domeniul cultural etc., dar conținutul articolului trebuie să includă discuții extinse asupra dimensiunii educaționale a subiectului. Misiunea revistei este de a fi un catalizator pentru dezbaterea despre rolul educației în societate și despre formele sale de cunoaștere. Viziunea RREM este una globală, adresându-se comunității academice, publicând articole care rezultă din cercetarea teoretică sau empirică. Articolele care au rezultat atât din cercetarea teoretică, cât și din cea empirică fac obiectul unui proces de peer review.


CITEȘTE JURNALUL


Stimați cercetători,

Vă invităm să propuneți spre publicare un articol în jurnalul științific internațional REVISTA ROMÂNEASCĂ PENTRU EDUCAȚIE MULTIDIMENSIONALĂ, publicat în sistem open access, lucrările trimise spre publicare făcând obiectul procesului de peer review.

Timp de răspuns după submiterea articolului: maxim 90 de zile de la data submiterii pentru comunicarea rezultatelor procesului de peer review.

Domeniul științific principal – științele educaționale – educație formală și informală, dezvoltată în cadrul sau în afara sistemului educațional formal.

Domeniu științific transdisciplinar:

 • pedagogia și știința educației,
 • educația culturală și multiculturală,
 • pedagogia socială,
 • metodele de predare,
 • educația și formarea adulților,
 • teoriile educației,
 • educația pentru sănătate,
 • cercetarea socială în diferite domenii care implică fenomene educaționale,
 • psihologia educației și subiecte conexe,
 • sociologia, și anume sociologia educației,
 • politicile publice, și anume politicile publice în domeniul educației.

Jurnalul Revista Românească pentru Educație Multidimensională publică:

 • articole teoretice sau conținând rezultate ale cercetărilor empirice;
 • ocazional, jurnalul acceptă:
 • recenzii de literatură;
 • recenzii de carte;
 • scrisori către editor;
 • editoriale;
 • noutăți științifice – care pot include, dar fără a se limita la acestea, descrierea de evenimente științifice, conferințe, proiecte relevante pentru domeniul de interes al jurnalului;
 • numere suplimentare, la propunerea unui editor-invitat (guest editor), care va selecta articolele și le va supune aprobării Comitetului Științific LUMEN;
 • numere suplimentare, ce conțin articole ale unor conferințe sau evenimente științifice, sub condiția definitivării condițiilor de publicare cel târziu cu 6 luni înainte de desfășurarea evenimentului și a menționării LUMEN ca și partener la publicare în cadrul evenimentului.

Procesul de peer review: în toate cazurile, inclusiv a numerelor suplimentare propuse de un editor-invitat sau rezultate ca urmare a unor evenimente științifice, articolele vor fi supuse procesului de peer review de către referenții științifici ai LUMEN.

Limba de publicare: Engleză

Stilul de citare: Stilul APA, conform tutorial: https://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial

Trimiterea articolului: subscrierile se vor face direct pe platforma jurnalului, la adresa http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/about/submissions#onlineSubmissions

Detalii despre publicare: orice nelămuriri sau detalii suplimentare față de informațiile care se regăsesc pe platforma jurnalului la adresa http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/index  pot fi solicitate la adresa de e-mail grafica.lumen@gmail.com